Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do warunków akceptacji uczestników oraz sprzedaży biletów na Krakus Aires Tango Festival 2024, który będzie odbywać się od 25 do 30 kwietnia do 2024 w Krakowie.

  Każdy Uczestnik najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się z Organizatorem umową na odległość, ma możliwość zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
 1. Wstęp na milongi festiwalowe oraz na warsztaty możliwy jest co do zasady po wcześniejszej rejestracji, chyba że Organizator postanowi o sprzedaży biletów na poszczególne milongi i warsztaty przy wejściu. Ewentualna informacja o możliwości kupienia biletów przy wejściu na festiwal, pojawi się na www.krakusaires.com
 1. W wyjątkowych wypadkach, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu wydarzenia, o czym zobowiązany jest poinformować na www.krakusaires.com

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I PUBLIKACJA MATERIAŁÓW Z WYDARZENIA

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora w celach reklamowych kolejnych edycji festiwalu, w Internecie, w drukowanych materiałach reklamowych festiwalu oraz w prasie. Uczestnik ma prawo zwrócić się z prośbą do Organizatora o usunięcie zdjęć lub filmów z jego wizerunkiem, a Organizator ustosunkuje się do tej prośby.
 1. Uczestnik nie może publikować materiałów filmowych z pokazów maestros bez porozumienia z Organizatorami.

PROCES REJESTRACJI

 1. Rejestracji na festiwal można dokonać jedynie za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.krakusaires.com zgodnie z haromonogramem rejestracji, zaczynając od 12.01.2024. 
 1. Uczestnicy będą mogli zarejestrować się w jednej z trzech tur: od 12.01.2024 r. do 19.01.2024 r., od 29.01.2024 r. do 29.02.2024 oraz od 25.03.2024 do 5.04.2024. 
 1. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego wygenerowany zostanie e-mail zwrotny wysłany na adres podany w formularzu (dlatego proszę upewnij się czy został wprowadzony poprawnie i jest aktualny). Nie jest to jeszcze potwierdzenie przyjęcia na festiwal ale informacja o poprawnym wypełnieniu formularza. Prosimy wstrzymać się z organizacją dojazdu i rezerwacją noclegów do czasu otrzymania ostatecznego potwierdzenia uczestnictwa po dokonaniu wpłaty.
 1. Festiwal jest wydarzeniem zbalansowanym pod względem roli (liczby podążąjących i prowadzących), więc organizatorzy dbają o taką samą liczbę osób prowadzących i podążających, oraz zastrzegają sobie prawo do selekcji uczestników ze względu na ograniczoną ilość miejsc. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.
 1. Organizator powiadomi o przyjęciu na festiwal lub umieszczeniu na liście rezerwowej w ciągu 21 dni od otrzymania zgłoszenia.

Uczestnicy otrzymają dodatkowy e-mail ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi opłaty rejestracyjnej i metody płatności.

 1.  Na dokonanie płatności Uczestnik będzie miał 5 dni, po tym czasie zgłoszenie nieopłacone zostanie przeniesione na listę rezerwową.
 1. Automatyczna wiadomość o zaksięgowaniu wpłaty jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w festiwalu.
 1. Wszystkie dodatkowe koszty związane z przelewem ponosi uczestnik, np. prowizje, koszty przewalutowania i inne. W przypadku otrzymania niższej kwoty, niż wymienionej w formularzu rejestracyjnym, organizatorzy zwrócą się o dopłatę brakującej kwoty.
 1. Fizyczne bilety na festiwal, zakupione wcześniej w procesie rejestracji, będą możliwe do odebrania podczas trwania całego festiwalu w recepcji każdej z milong.

REZYGNACJA UCZESTNIKA i PRZEKAZANIA BILETÓW

 1. Potwierdzone prawo do uczestnictwa w festiwalu w drodze rejestracji, wraz z całym zakupionym pakietem milong i warsztatów może być przeniesione przed rozpoczęciem festiwalu na inną osobę tańczącą tę samą rolę (prowadzący lub podążający). O zmianie tej należy poinformować Organizatora drogą mailową: krakusaires@gmail.com
 2. Uczestnik, który odebrał bilety osobiście podczas trwania festiwalu, ma prawo sprzedawać lub przekazywać fizycznie zakupione bilety na milongę innym osobom tej samej roli. Organizator nie musi być o tym informowany oraz nie będzie w tych wymianach pośredniczył.
 3. W przypadku rezygnacji uczestnika z festiwalu Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty rejestracyjnej. Uczestnikowi zawierającemu umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

ODWOŁANIE FESTIWALU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odroczenia lub odwołania festiwalu. W przypadku przełożenia wydarzenia opłata za festiwal zostaje przesunięta na nowy termin. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zwrot jakichkolwiek środków związanych z podróżą na wydarzenie (bilety, zakwaterowanie itp.).
 2. W przypadku odwołania festiwalu, zapłacone przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za festiwal, chyba że uczestnik wskaże inny numer rachunku wysyłając Organizatorowi email z konta pocztowego przypisanego do zamówienia. W przypadku płatności kartą płatniczą środki zostaną zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za festiwal. 
 3. Sprzedaż biletów uczestnictwa na Krakus Aires Tango Festival 2024 jest prowadzona przez: tangonuevo.pl sp. z o.o.

adres siedziby: Westerplatte 13/3, Kraków 31-033

NIP: 5472172952

KRS 0000664872

Adresy poczty elektronicznej: krakusaires@gmail.com

RODO

W świetle art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) ustalone zostały następujące elementy: Wszelkie przekazane dobrowolnie przez Ciebie poprzez stronę www.krakusaires.com lub mailowo na adres krakusaires@gmail.com dane (imię, nazwisko, email, link FB) administrowane są przez: tangonuevo.pl sp. z o.o. adres siedziby: Westerplatte 13/3, Kraków 31-033 (dalej: “Firma”).

Twoje dane służą nam do celów związanych z organizacją wydarzeń (rezerwacja, informacje organizacyjne, analiza danych, marketing bezpośredni produktów i usług własnych), organizowanych przez Firmę. Dane przekazane Firmie mogą być przekazywane stronom trzecim na terenie Unii Europejskiej oraz poza tym obszarem jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub realizacji obowiązków ciążących na Administratorze: (firmy księgowe, linie lotnicze, hotele, organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy prawa).

Twoje dane będą przetwarzane w czasie realizacji wydarzenia, w związku z którym zostały przekazane, a następnie przez okres 24 miesięcy od zakończenia wydarzenia.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo dostępu do danych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zgody na ich przetwarzanie oraz żądanie ich przeniesienia do innych podmiotów.

Przekazywane przez Ciebie dane nie są i nie będą wykorzystywane do profilowania.