Piotr Roemer

The world of sound is my natural environment. Since a child I’m involved with music, first as a violin player, then as a music theorist and composer. Subsequent studies in electroacoustic music have given me a sensitivity to the quality of sound and helped me understand the technical side of it.
When selecting repertoire, I take into consideration not only the musical potential of tango, but more importantly, the way sounds can influence the motor imagination of the dancers. I trust mainly my own taste for music, assisted by the intuition of an artist and a performer. I arrange tandas as dramaturgically composed stories.
I prefer traditional tango, but I’m no afraid to experiment. In my opinion every good and thoughtfully designed idea can use a moment of irrational madness. I believe that the main goal of music is to make people involved emotionally.

— — —

Żywioł dźwięku to dla mnie naturalne środowisko. Od dziecka jestem związany z muzyką, wpierw jako skrzypek, później jako teoretyk muzyki i kompozytor. Specjalizacja w muzyce elektroakustycznej wyczuliła mnie na jakość dźwięku i pomogła oswoić sferę technologiczną.

W doborze repertuaru biorę pod uwagę nie tylko potencjał muzyczny tanga, ale w głównej mierze to, jak utwór może zadziałać na wyobraźnię ruchową tańczących. Ufam przede wszystkim swojemu gustowi muzycznemu, wspartemu intuicją artysty-wykonawcy. Układam tandy jako dramaturgicznie skomponowane opowieści.

Preferuję tango tradycyjne, lecz nie stronię od eksperymentów. Uważam, że każdej dobrej i konsekwentnie realizowanej koncepcji przyda się moment irracjonalnego szaleństwa. Wierzę, że muzyka powinna przede wszystkim głęboko angażować emocjonalnie.

— — —

Звук это естественная среда для меня. Поскольку я самого детства, я был связан с музыкой, сначала как скрипач, позже как музыкант и композитор. Это сделало меня чувствительным к качеству звука и помогло освоить техническую сторону.

В выборе репертуара я учитываю не только музыкальный потенциал танго, но главным образом, как композиция может воздействовать на движения танца. Я доверяю прежде всего своему музыкальному вкусу, чему способствует интуиция художника-исполнителя. Я пишу танды как драматургически сочиненные истории.

Я предпочитаю традиционное танго, но я не избегаю экспериментов. Я считаю, что любая хорошая и последовательная концепция станет моментом иррационального безумия. Я считаю, что музыка должна в первую очередь быть глубоко эмоционально вовлеченной.

Categories